Wałbrzyski Klub Przodowników Turystyki Górskiej

Idź do spisu treści

Menu główne

Regulamin

Regulamin
Wałbrzyskiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej PTTK

I. Zasady ogólne
1. Wałbrzyski Klub Przodowników Turystyki Górskiej PTTK, nazywany dalej Klubem, jest jed-nostką kadrową PTTK zrzeszającą Przodowników Turystyki Górskiej PTTK działającą w oparciu o niniejszy regulamin.
2. Klub jest organem Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu, powołanym na podstawie jego uchwały
nr 2/2012 z dnia 03 stycznia 2012 r. i działa zgodnie ze Statutem Oddziału.
3. Klub może używać własnej pieczątki o treści:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu
Wałbrzyski Klub Przodowników Turystyki Górskiej
(adres)

4. Klub może wprowadzić własne legitymacje, potwierdzające przynależność do Klubu.
5. Klub może ustanowić odznakę klubową i opracować regulamin jej używania.

II. Cele i zadania Klubu
1. Celem Klubu jest:
a) integracja Przodowników Turystyki Górskiej PTTK,
b) szkolenie Przodowników Turystyki Górskiej PTTK oraz kandydatów na Przodowników celem zdobywania przez nich uprawnień i podnoszenia kwalifikacji,
c) współpraca z Oddziałowymi Komisjami Turystyki Górskiej PTTK i Klubami Górskimi w zakresie szkolenia i organizacji imprez górskich,
d) organizowanie i ułatwianie członkom Klubu uprawianie kwalifikowanej turystyki górskiej i krajoznawstwa,
e) współpraca z KTG ZG PTTK,
f) propagowanie Górskiej Odznaki Turystycznej,
g) rozwijanie więzów koleżeństwa i przyjaźni wśród członków Klubu.
2. Klub realizuje swoje cele poprzez:
a) organizację imprez szkoleniowych,
b) systematyczną organizację wycieczek szkoleniowych,
c) organizację wycieczek i wypraw górskich w kraju i za granicą,
d) prowadzenie TRW GOT,
e) uczestnictwo w pracach Komisji Egzaminacyjnej TG,
f) dokumentowanie działalności Klubowej w kronice,
g) ułatwianie dostępu do literatury górskiej.
3. Klub prowadzi swoją działalność na zasadzie pracy społecznej.

III. Członkowie Klubu
1. Członkiem Klubu może być Przodownik Turystyki Górskiej PTTK niezależnie od zakresu po-siadanych uprawnień, miejsca zamieszkania, jak również przynależności organizacyjnej, a także posiadacz odznaki GOT w stopniu co najmniej małym srebrnym.
2. O przyjęciu do Klubu decyduje Zarząd po rozpatrzeniu wniosku kandydata.
3. Członkowie mają pierwszeństwo uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Klub. Prawo to może być ograniczone decyzją Zarządu wynikającą z regulaminu imprezy.
4. Uprawnienia członków:
a) czynne i bierne prawo wyborcze,
b) udział w imprezach klubowych,
c) zgłaszanie propozycji odnośnie do planu pracy.

5. Członkowie Klubu zobowiązani są do:
a) aktywnego uprawiania i propagowania turystyki górskiej oraz GOT,
b) uczestniczenia w działalności klubowej, prowadzenia szkoleń, wycieczek szkoleniowych itp.,
c) weryfikacja punktów na GOT i praca w TRW GOT,
d) uczestniczenia w Walnym Zebraniu,
e) systematycznego opłacania składki klubowej,
f) przestrzegania Statutu PTTK, Regulaminu Klubu, Uchwał Walnego Zebrania i Zarządu Klubu.
6. Przynależność do Klubu ustaje w przypadku:
a) pisemnej rezygnacji,
b) utraty uprawnień Przodownika TG względnie członkostwa PTTK,
c) nieopłacenia składki klubowej przez okres powyżej 1 roku.

IV. Środki i fundusze Klubu
1. Fundusz Klubu składa się z:
a) składek członkowskich,
b) dotacji i darowizn.
2. Majątek Klubu stanowi własność Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.
3. Majątkiem i funduszami Klubu dysponuje Zarząd w ramach uchwalonego budżetu i wytycz-nych Walnego Zebrania. Zobowiązania finansowe podpisuje łącznie Prezes lub Wiceprezes oraz Skarbnik (z upoważnienia Zarządu Oddziału).
4. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
5. Rachunkowość i gospodarkę Klubu prowadzi się zgodnie z obowiązującymi w PTTK przepi-sami.
6. Klub korzysta z pomocy biura Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej.

V. Organizacja Klubu
1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd Klubu,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa cztery lata.

VI. Walne Zebranie
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.
2. Walne Zebranie odbywa się na początku każdego roku, by ocenić działalność Klubu i Zarządu oraz uchwalić program działania i budżet Klubu na kolejny rok.
3. W Walnym Zebraniu uczestniczą wszyscy członkowie. Zebranie jest prawomocne, gdy bierze w nim udział minimum 1/3 członków Klubu. O terminie Walnego Zebrania Zarząd zawiada-mia członków co najmniej na 7 dni przed jego planowanym terminem. Walnemu Zebraniu przewodniczy wybierano każdorazowo Przewodniczący Zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd na wniosek Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej, członków Zarządu Klubu lub 1/3 członków Klubu.
5. Do zadań Walnego Zebrania należy:
a) wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
b) przyjęcie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, udzielenie absolutorium Zarządowi,
c) uchwalenie rocznego planu imprez i budżetu,
d) uchwalenie wysokości składki klubowej na dany rok,
e) uchwalanie zmian w Regulaminie Klubu.
6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.


VII. Zarząd Klubu
1. Zarząd Klubu składa się z Prezesa i 4 członków.
2. Prezesa Klubu wybierają spośród siebie członkowie Zarządu.
3. Prezes przydziela zadania członkom Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej 1 raz na kwartał.
5. Do zadań Zarządu Klubu należy:
a) kierowanie pracą Klubu,
b) przyjmowanie i skreślanie członków, oraz prowadzenie ich ewidencji,
c) zwoływanie Walnego Zebrania,
d) opracowanie i realizowanie rocznych planów działalności, i budżetów Klubu,
e) podejmowanie uchwał organizacyjnych i programowych,
f) dysponowanie środkami i funduszami Klubu,
g) reprezentowanie Klubu i współpraca z Zarządem Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej,
h) realizowanie uchwał Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w sprawach związanych z turystyką górską.

VIII. Podział zadań pomiędzy członków Zarządu
1. Do najważniejszych zadań członków Zarządu należy:
1. zadania Prezesa:
a) reprezentowanie Klubu wobec Komisji Rewizyjnej Klubu, władz PTTK i na zewnątrz,
b) kierowanie działalnością Zarządu Klubu; czuwanie nad prawidłową realizacją podejmowa-nych zadań i uchwał,
c) ustalanie podziału zadań wśród członków Zarządu Klubu ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania więzi między organizacyjnej i z członkami zrzeszonymi w Klubie,
d) zwoływanie i przewodzenie posiedzeniom Zarządu i jego prezydium, ustalanie tematyki posiedzeń i terminów ich odbywania,
e) podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu,
f) podpisywanie uchwał Zarządu Klubu,
g) zaznajamianie Zarządu z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej Klubu oraz Komisji Rewizyj-nej Oddziału na najbliższym posiedzeniu i ustosunkowywanie się do nich nie później niż na kolejnym posiedzeniu
2. zadania Wiceprezesa:
a) zastępowanie Prezesa w czasie jego nieobecności w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
b) kierowanie określonymi dziedzinami działalności, powierzonymi przez Zarząd (np. organi-zacja imprez turystyki kwalifikowanej; sprawy dotyczące krajoznawstwa; sprawy organi-zacyjne i członkowskie, organizacja szkolenia podstawowego członków, przepływ in-formacji, itp.),
c) przygotowywanie materiałów na posiedzenie Zarządu i prezydium w dziedzinach powie-rzonych przez Zarząd,
d) reprezentowanie Klubu wobec władz PTT'K oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych peł-nomocnictw.
3. zadania Skarbnika:
a) nadzór nad całokształtem działalności finansowej i majątkiem zarządzanym i powierzo-nym,
b) reprezentowanie Klubu w sprawach finansowych wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
c) opracowywanie preliminarzy budżetowych Klubu oraz sprawozdań z ich wykonania,
d) podpisywanie uchwał Zarządu i jego Prezydium w sprawach finansowych i majątkowych,
e) zbieranie składek członkowskich i rozliczanie ich z Zarządem Oddziału;
f) prowadzenie ewidencji wpłat i wypłat kasowych i bankowych,
g) regulowanie wszelkich rachunków, zgodnie z uchwałami Zarządu i zatwierdzonym preli-minarzem,
h) podpisywanie wraz z prezesem pism dotyczących spraw finansowych,
i) nadzorowanie zabezpieczenia majątku, którym zarządza i z którego korzysta Klub oraz ma-jątku obcego powierzonego Klubowi.
4. zadania Sekretarza:
a) reprezentowanie Klubu wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych peł-nomocnictw,
b) przygotowywanie posiedzeń Zarządu; współdziałanie w tym zakresie z prezesem i pozosta-łymi członkami Zarządu,
c) protokołowanie posiedzeń Zarządu; ewidencjonowanie podejmowanych uchwał; nadzoro-wanie przy współudziale Prezesa ich realizacji,
d) przeglądanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej; podpisywanie wraz z Prezesem lub Wiceprezesem korespondencji wychodzącej,
e) prowadzenie ewidencji członków zwyczajnych PTTK Klubu i jej aktualizowanie,
f) prowadzenie korespondencji z członkami Klubu PTTK,
g) prowadzenie dokumentacji działalności Klubu,
h) prowadzenie sprawozdawczości Klubu, terminowe jej przekazywanie do Zarządu Oddziału.

IX. Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie § 60 i 61 Statutu PTTK.

X. Ordynacja Wyborcza
1. Wybory do Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej są tajne i bezpośrednie.
2. Wyniki wyborów są ustalane przy zachowaniu pkt. VI.6 niniejszego Regulaminu.
3. Pozostałe zasady wyborów są zgodne z Uchwałą nr XVII Walnego Zjazdu PTTK z dnia 05.09.2009 r.

XI. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie ramowego regulaminu przyjętego uchwałą nr 111/XVI/06 ZG PTTK w dniu 01.09.2006 r. i zatwierdzony przez Zarząd Oddzia-łu PTTK Ziemi Wałbrzyskiej uchwałą
nr 2/2012 z dnia 03 stycznia 2012 r.
2. Interpretacja Regulaminu należy do Walnego Zebrania oraz do Zarządy Klubu.
3. Rozwiązanie Klubu może nastąpić tylko na mocy Uchwały Walnego Zebrania podjętej więk-szością głosów w obecności co najmniej połowy członków Klubu lub Uchwały Zarządu Od-działu PTTK Ziemi Wałbrzyskiej.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego